Vilkår

Immediate Profit Pty Ltd ("Virksomheden", "os", "vores" eller "vi") leverer stedfortrædende gennem sin udpegede software og hjemmeside ("Webstedet") visse marketing-, reklame-, salgsfremmende og relaterede tjenester ("Tjenesten"; Tjenestens brugere henvises til som "Brugere", "du"eller"din"). Disse brugsvilkår ("vilkårene") regulerer brugernes adgang til og brug af webstedet og tjenesterne. Brugerne skal acceptere disse vilkår, før de bruger webstedet.

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Disse vilkår regulerer din adgang til og brug af hjemmesiden og tjenesterne. Ved at få adgang til, registrere dig for at bruge, downloade, dele eller på anden måde bruge webstedet eller bruge softwarescripts leveret af os for at gøre webstedet tilgængeligt eller brugbart, giver du dit samtykke til både disse vilkår og vores fortrolighedspolitik, og som kan ændres eller på anden måde ændres fra tid til anden efter vores eget skøn. Din fortsatte brug af hjemmesiden vil blive betragtet som accept af sådanne ændrede eller opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår, skal du ikke klikke på "ACCEPT" og ikke bruge hjemmesiden.

1. brug af hjemmeside og tjenester
I henhold til de vilkår og betingelser, der er beskrevet heri, kan du få adgang til og bruge hjemmesiden med det formål at bruge tjenesterne på en ikke-eksklusiv basis. Du anerkender, at virksomheden efter eget skøn og til enhver tid kan ændre, opdatere eller på anden måde ændre webstedet eller tjenesterne, herunder ophøre med at levere en del af eller hele webstedet og/eller tjenesterne eller ændre eller slette alt indhold, der er tilgængeligt via webstedet eller tjenesterne, uden forudgående varsel.

Brug af hjemmesiden og tjenesterne er ugyldig, hvor det er forbudt. Ved at bruge webstedet og tjenesterne erklærer og garanterer du, at: (a) alle oplysninger, du indsender (hvis relevant), er sandfærdige og nøjagtige; (b) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger; (c) du er mindst myndighedsalderen i din jurisdiktion; og (d) din brug af webstedet eller tjenesterne ikke overtræder eller fremmer overtrædelse af nogen gældende lov eller forskrift eller nogen juridisk eller kontraktlig forpligtelse, du måtte have over for en tredjepart, og du har og vil til enhver tid overholde alle gældende love, regler og forskrifter i forbindelse med din brug af tjenesterne og webstedet, alle tjenester, der arrangeres gennem tjenesterne og webstedet, herunder uden begrænsning sådanne tjenester, der på nogen måde er forbundet med produkterne eller tredjeparter, som sådanne udtryk er defineret heri.

Underpunkterne (a)-(d) benævnes tilsammen "Brugernes tilsagn og garantier".

Ved at bruge tjenesterne eller webstedet forstår og accepterer du, at virksomheden efter eget skøn kan, men ikke er forpligtet til, at verificere, at nogen eller alle brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt af enhver bruger, og du accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig for at sikre, at brugernes forpligtelser og garantier er opfyldt eller for manglende suspension, opsigelse eller forhindring af brugen af tjenesterne eller webstedet af brugere, der ikke opfylder brugernes forpligtelser og garantier. Du forstår, at du alene er ansvarlig for at foretage dine egne evalueringer, beslutninger og vurderinger af, om du vil engagere dig med tredjeparter eller på anden måde interagere med tredjeparter på nogen måde. Hvis du bliver opmærksom på nogen overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier, opfordres du til at rapportere det til virksomheden.

Virksomheden forbeholder sig ret til ikke at give dig nogen tjenester med eller uden varsel efter eget skøn, uanset om den bliver opmærksom på nogen overtrædelse af brugernes forpligtelser og garantier (enten ved rapporter leveret til den af andre brugere eller på anden måde) af dig eller nogen anden bruger eller af nogen anden grund. Uden at afvige fra ovenstående fraskriver virksomheden sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt virksomheden fra, ethvert ansvar for eventuelle kontroverser, krav, retssager, skader, tab, skade og/eller skader, der opstår fra og/eller på nogen måde er relateret til: (i) enhver unøjagtighed, uaktualitet eller ufuldstændighed i en brugers eller tredjeparts erklæringer; og (ii) urigtige erklæringer og/eller forkerte erklæringer, der er fremsat, enten i forbindelse med eller af nogen af tredjeparterne eller andre brugere, produkter eller andet. Ved at bruge webstedet og tjenesterne forstår og accepterer du, at tjenesterne blot tilbyder en platform, der er beregnet til at hjælpe brugerne med at nå, købe og/eller bruge forskellige produkter og tjenester leveret af tredjepartsleverandører og/eller tjenesteudbydere gennem annoncer eller kampagner, der køres af os (henholdsvis "produkterne" og "tredjeparterne").

Du forstår og accepterer, at virksomheden: (a) ikke ansætter, anbefaler eller støtter nogen tredjeparter eller produkter, som relevant, eller nogen relateret part deraf, og ikke har nogen kontrol over handlinger eller undladelser fra nogen tredjepart, deres forretning, deres produkter eller tjenester; (b) ikke fremsætter nogen erklæringer eller garantier om tredjeparter og produkter, herunder deres kvalitet, priser, kompatibilitet, tilgængelighed eller andre funktioner, eller om dine interaktioner eller forretninger med nogen tredjeparter; (c) giver ingen erklæringer eller garantier om ejendomsrettigheder eller andre rettigheder eller funktioner eller lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med produkterne, herunder eventuelle nødvendige godkendelser, tilladelser eller licenser til upload, deling eller anden tilgængeliggørelse og til brug, salg og køb af sådanne produkter; og (d) er ikke ansvarlig for enhver brugers eller anden tredjeparts præstation eller adfærd på nogen måde, der bruger eller har brugt tjenesterne og/eller på eller uden for webstedet. Virksomheden er ikke forpligtet til at screene eller på anden måde verificere oplysninger vedrørende tredjeparter og/eller brugere, produkterne eller andre funktioner relateret til webstedet eller tjenesterne, og derfor bør du udvise forsigtighed og udføre dine egne undersøgelser og kontroller, før du engagerer dig med nogen gennem tjenesterne eller webstedet eller på anden måde interagerer med nogen.

Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt, og du fritager udtrykkeligt virksomheden fra, ethvert ansvar for eventuelle kontroverser, krav, retssager, skader, tab, skade og/eller skader, der opstår fra og/eller på nogen måde er relateret til tredjeparter, produkter, tjenester og websted eller dine interaktioner eller forretninger med tredjeparter, herunder uden begrænsning handlinger og/eller undladelser fra tredjeparter på nogen måde, der bruger eller er forbundet med tjenesterne eller webstedet på nogen måde. Ved at bruge tjenesterne eller webstedet anerkender du, at du er eneansvarlig for en sådan brug og de forbindelser, interaktioner, køb eller andre handlinger, du foretager, og at al brug af tjenesterne eller webstedet er på din egen risiko. For at undgå enhver tvivl sælger, licenserer eller på anden måde stiller virksomheden ikke nogen produkter eller tjenester til rådighed for dig (bortset fra tjenesterne) og har ikke noget ansvar for produkter eller tjenester, som du har købt fra nogen tredjepart, herunder uden begrænsninger med hensyn til support og vedligeholdelse, standardindstillinger, fejl, fejl, skader eller omkostninger af nogen art.

2. begrænsninger
Uden at afvige fra bestemmelserne i afsnit 1, må du ikke, og må ikke tillade nogen tredjepart, at: (a) foretage reverse engineering eller forsøge at finde den underliggende kode for webstedet eller tjenesterne; (b) bruge webstedet eller tjenesterne i strid med gældende love eller bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, at sende, offentliggøre, dele eller på anden måde overføre ulovligt eller stødende materiale; (c) kopiere, ændre eller skabe afledte værker af webstedet, tjenesterne eller indholdet af webstedet eller tjenesterne; (d) forsøge at deaktivere eller omgå enhver sikkerheds- eller adgangskontrolmekanisme på webstedet eller tjenesterne; (e) designe eller hjælpe med at designe snyd, udnyttelse, automatiseringssoftware, bots, hacks, tilstande eller anden uautoriseret tredjepartssoftware til at ændre eller forstyrre hjemmesiden eller tjenesterne; (f) bruge hjemmesiden eller tjenesterne eller engagere sig med andre brugere til ethvert formål, der er i strid med gældende lov eller regulering; (g) forsøge at få uautoriseret adgang til hjemmesiden eller tjenesterne, andre brugerkonti, som defineret nedenfor, eller andre enheder, computersystemer, telefonsystemer eller netværk, der er forbundet til hjemmesiden eller tjenesterne; og (h) høste eller på anden måde indsamle oplysninger om brugere uden deres samtykke.

Hvis du opslår, offentliggør, deler eller på anden måde overfører indhold via webstedet og/eller ved hjælp af tjenesterne, erklærer og garanterer du, at sådant indhold giver et nøjagtigt og fuldstændigt billede af de produkter eller tjenester, der er beskrevet deri, overholder disse vilkår og ikke: (a) krænker nogen tredjeparts immaterielle, moralske eller publicitetsmæssige rettigheder; (b) indeholder noget ærekrænkende, injurierende, obskønt, seksuelt suggestivt eller på anden måde stødende indhold (herunder materiale, der fremmer eller forherliger had, vold eller fanatisme); (c) indeholder nogen orme, vira eller på anden måde skadelig software; (d) overtræder nogen gældende lov eller forskrift, herunder nogen lov eller forskrift vedrørende reklame eller markedsføring; og (e) foretager nogen handling, der pålægger vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.

Ved at opslå, uploade, offentliggøre, dele eller på anden måde overføre indhold ved hjælp af hjemmesiden eller tjenesterne, giver du hermed uigenkaldeligt virksomheden og ethvert af dens tilknyttede selskaber og/eller underlicenser en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evigvarende, royaltyfri licens til at offentliggøre, dele, vise og på anden måde overføre sådant indhold i enhver rimelig form efter virksomhedens eget skøn. Virksomheden forbeholder sig ret til at fjerne, suspendere adgangen til eller permanent slette ethvert indhold efter eget skøn uden forudgående varsel, herunder uden begrænsning ethvert indhold, der krænker de ovenfor anførte garantier eller virksomhedens forretningsinteresser, og du har ingen rettigheder eller krav i forhold til sådanne beslutninger og handlinger.

Virksomheden er ikke, og skal ikke være, ansvarlig for noget indhold, der leveres, opslås, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugere, nogen produkter eller tjenester relateret til sådant indhold, der leveres, opslås, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt af brugere. Hver bruger, der bruger webstedet eller tjenesterne, erklærer hermed at tage det fulde ansvar med hensyn til dette, og virksomheden bærer intet ansvar med hensyn til det foregående.

3. reklamemateriale og nyhedsbreve
Ud over bestemmelserne i afsnit 3 ovenfor giver brugeren sit udtrykkelige samtykke til, at virksomheden kan give brugeren reklamemateriale og nyhedsbreve ("reklamemateriale og nyhedsbreve") på enhver tilgængelig måde, herunder via e-mail, tekst- og SMS-beskeder, fax, post, automatiserede opkaldstjenester eller andre midler, alt sammen i overensstemmelse med virksomhedens eget skøn fra tid til anden, og til at modtage sådant reklamemateriale og nyhedsbreve.

Brugeren anerkender endvidere, at reklamematerialet og nyhedsbrevene kan indeholde reklamer fra tredjeparter, og han giver udtrykkeligt samtykke til modtagelse af sådanne reklamer som en del af reklamematerialet og nyhedsbrevene. Brugeren kan til enhver tid kontakte virksomheden ved at sende en anmodning via e-mail og underrette virksomheden om sit afslag på yderligere at modtage kampagnemateriale og nyhedsbreve.

4. Intellektuel ejendomsret
Virksomheden er ejer af alle verdensomspændende rettigheder, titler og interesser i: (a) hjemmesiden og tjenesterne, udvidelser, afledninger, fejlrettelser eller forbedringer af hjemmesiden og tjenesterne; og (b) virksomhedens handelsnavne, varemærker og logoer, og skal til enhver tid udelukkende forblive hos virksomheden. Alle henvisninger i disse Vilkår eller anden kommunikation til salg, videresalg eller køb af det foregående betyder kun retten til at bruge Hjemmesiden og Tjenesterne i henhold til disse Vilkår. Brugerne bærer eneansvaret for alt indhold, herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, der leveres, deles eller på anden måde stilles til rådighed af brugerne ved hjælp af webstedet og/eller tjenesterne, og virksomheden fremsætter ingen erklæringer med hensyn til sådant indhold. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skader, der opstår som følge af sådant indhold, og brugerne accepterer at holde virksomheden skadesløs for skader eller tab, der opstår som følge af ovenstående.

5. Privatlivets fred
Du forpligter dig til ikke at gemme, indsamle eller på anden måde opretholde i din besiddelse og bruge noget indhold, der leveres af tjenesterne og hjemmesiden uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden. Du anerkender endvidere, at virksomheden forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at gemme, indsamle eller på anden måde opretholde i sin besiddelse og bruge alt indhold og offentlige oplysninger, herunder oplysninger, der personligt kan identificere dig eller enhver anden bruger eller tredjepart eller beskrive dine personlige interesser. Virksomheden forbeholder sig ret til at gøre enhver og al tilladt brug i henhold til gældende lovgivning af sådant indhold og offentlige oplysninger som beskrevet i virksomhedens privatlivspolitik. Uden at afvige fra bestemmelserne i afsnit 1 ovenfor gennemgår, tester, bekræfter, godkender eller på anden måde verificerer virksomheden ikke sådant indhold eller offentlige oplysninger. Hver bruger, der opslår, uploader, deler eller på anden måde gør sådant indhold eller offentlige oplysninger tilgængelige, bærer det fulde ansvar for indholdet eller de offentlige oplysninger, herunder alle tredjepartsoplysninger og påkrævede samtykker. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af ovenstående, og du accepterer at holde virksomheden skadesløs for eventuelle skader eller tab som følge af ovenstående. UANSET DET FOREGÅENDE FORSTÅR OG ANERKENDER DU, AT VIRKSOMHEDEN IKKE ER EN INDHOLDSLAGRINGSTJENESTE. VIRKSOMHEDEN HAR INTET ANSVAR FOR TABT ELLER SLETTET INDHOLD ELLER OFFENTLIG INFORMATION. DU BØR VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, AT ALT INDHOLD, der postes, uploades, deles eller på anden måde gøres tilgængeligt, KAN LÆSES, INDSAMLES OG BRUGES AF ANDRE BRUGERE, OG KAN BRUGES TIL AT SENDE USOLICITERET INDHOLD.

6. links
Hjemmesiden eller tjenesterne kan indeholde links eller andet indhold relateret til hjemmesider, annoncører, udgivere eller produkter, der tilbydes af tredjeparter. Virksomheden har ingen kontrol over og giver ingen garantier med hensyn til det samme eller nogen information, der leveres eller overføres via det samme, eller på anden måde leveres af en sådan tredjepart. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT BRUG AF SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD ER PÅ EGEN RISIKO, AT SÅDANNE LINKS ELLER ANDET INDHOLD ER UNDERLAGT SÅDANNE TREDJEPARTERS BRUGSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIKKER, OG AT VIRKSOMHEDEN IKKE ER ANSVARLIG FOR SÅDANNE TREDJEPARTERS PRIVATLIV ELLER FORRETNINGSPRAKSIS ELLER ANDRE POLITIKKER. DU bør omhyggeligt gennemgå de gældende vilkår og politikker, der gælder for en sådan tredjepart. VIRKSOMHEDEN ER IKKE ANSVARLIG ELLER HÆFTER PÅ NOGEN MÅDE FOR EN SÅDAN TREDJEPART ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE HERAF, OG VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT, OG DU FRITAGER UDTRYKKELIGT VIRKSOMHEDEN FOR ETHVERT ANSVAR FOR KONTROVERSER, KRAV, RETSSAGER, SKADER, TAB, SKADE OG / ELLER SKADER, DER OPSTÅR FRA OG / ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL SÅDANNE TREDJEPARTER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING RELATERET TIL TILGÆNGELIGHED, BRUGSBETINGELSER, PRIVATLIV, INFORMATION, INDHOLD, MATERIALER, REKLAME, AFGIFTER, PRODUKTER OG / ELLER TJENESTER.

7 Forbudte anvendelser
Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser (medmindre andet er tilladt af virksomheden til at forbinde brugere med tredjeparter) uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra virksomheden. Hjemmesiden og tjenesterne må ikke bruges af nogen person eller organisation til at rekruttere til en anden hjemmeside, anmode om, reklamere for eller kontakte brugere i nogen form for ansættelse, kontrakt eller andet formål for en virksomhed, der ikke er tilknyttet virksomheden, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra virksomheden. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne og hjemmesiden til at kontakte, reklamere for, anmode om eller sælge til andre brugere uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre andet er tilladt i henhold til disse vilkår.

8. støtte
Brugere kan kontakte virksomheden med hensyn til support til webstedet og tjenesterne ved at sende en e-mail

9. Ansvarsfraskrivelse
Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at dens teknologi holder hjemmesiden og tjenesterne sikre og sikre. Ingen teknologi er dog 100% sikker. Selvom vi bestræber os på at bruge kommercielt acceptable midler til at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi derfor ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Undtagen som udtrykkeligt angivet heri, er din brug af Hjemmesiden og Tjenesterne efter eget skøn og risiko. Hjemmesiden og tjenesterne leveres "SOM DEN ER" og "SOM TILGÆNGELIG" uden garantier af nogen art. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt alle underforståede eller lovbestemte garantier af enhver art i forbindelse med hjemmesiden og tjenesterne, herunder uden begrænsning garantierne for titel, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse af ejendomsrettigheder, handelsforløb eller udførelsesforløb. Virksomheden giver ikke nogen rådgivning vedrørende risikoen eller egnetheden af nogen handel, transaktion eller engagement. Virksomheden påtager sig intet ansvar for nogen transaktion eller engagement foretaget af dig, og du anerkender, at du alene er ansvarlig for vurderingen af dine transaktioner og engagementer. Du kan ikke holde virksomheden, dens ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber ansvarlige for nogen transaktion eller engagement, som du har valgt. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du får fra virksomheden eller dens ledere, medarbejdere eller tilknyttede selskaber, skaber nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse vilkår. Hvis du vælger at stole på sådanne oplysninger, gør du det udelukkende på egen risiko. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier. Derfor gælder nogle af ovenstående udelukkelser muligvis ikke for dig.

10 Begrænsning af ansvar
Virksomheden garanterer ikke værdien, kvaliteten, kompatibiliteten eller nogen anden funktion af tredjeparter, produkter eller andre oplysninger, der leveres, forbruges eller på anden måde stilles til rådighed (herefter i dette afsnit: "Funktionerne"). Enhver funktion er udelukkende på den pågældende tredjeparts eller brugers ansvar, når denne bruger den, alt efter hvad der er relevant, eller når denne bruger tjenesterne eller webstedet. Virksomheden forpligter sig ikke til at overvåge en sådan overholdelse og kan handle, hvor der opdages manglende overholdelse, som skal besluttes i overensstemmelse med dets eget skøn, som beskrevet i disse vilkår. Du forstår og accepterer, at du kan blive eksponeret for indhold eller andre oplysninger, der er unøjagtige, anstødelige, upassende for børn eller på anden måde uegnede for dig.

Virksomheden er ikke ansvarlig for problemer eller tekniske fejl i telefonnetværk eller -linjer, computer-onlinesystemer, servere eller udbydere, computerudstyr, software, svigt af e-mail på grund af tekniske problemer eller trafikbelastning på internettet eller på nogen af hjemmesiden eller tjenesterne eller en kombination heraf, herunder enhver personskade eller skade på brugere eller på en persons computer, mobiltelefon eller enhver anden enhed relateret til eller som følge af deltagelse eller download af materialer i forbindelse med hjemmesiden eller tjenesterne. Virksomheden er under ingen omstændigheder ansvarlig for tredjeparters adfærd, herunder eventuelle brugere, uanset om de er online eller offline, og operatører af eksterne websteder.

Under ingen omstændigheder skal virksomheden eller nogen af dens ledere, direktører, medarbejdere eller agenter være ansvarlige over for dig for indirekte, tilfældige, særlige, straffende eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af webstedet eller tjenesterne, uanset om skaderne er forudsigelige eller ej, og uanset om virksomheden er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller ej. Ovenstående ansvarsbegrænsning gælder i det omfang, det er tilladt ved lov i den gældende jurisdiktion.

11 Skadesløsholdelse
Du vil forsvare, skadesløsholde og holde virksomheden skadesløs fra og mod alle retssager, procedurer, påstande, skader, omkostninger, forpligtelser eller udgifter (herunder sagsomkostninger og rimelige advokatsalærer), som virksomheden måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med ethvert faktisk krav, efterspørgsel, handling eller anden procedure fra enhver tredjepart, der stammer fra eller vedrører ethvert brud på disse vilkår fra din side eller enhver brug af hjemmesiden eller tjenesterne, der ikke er i overensstemmelse med gældende lov.

12. Diverse
Disse vilkår er underlagt lovgivningen i England, med undtagelse af lovvalgsregler, og uden hensyntagen til FN's konvention om internationalt salg af varer. Din adfærd kan også være underlagt andre lokale, statslige og nationale love. Enhver tvist, der opstår i henhold til disse vilkår eller vedrørende hjemmesiden eller tjenesten, skal endeligt afgøres af de kompetente domstole i England. Du må ikke fremsætte krav om gruppesøgsmål mod virksomheden, og ved at bruge webstedet eller tjenesterne accepterer du at give afkald på dine rettigheder til at fremsætte sådanne krav om gruppesøgsmål.

Enhver søgsmålsgrund mod virksomheden skal anlægges inden for et (1) år fra den dato, hvor en sådan søgsmålsgrund opstod. I tilfælde af, at en bestemmelse i disse vilkår ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse erstattes med en bestemmelse, der kan håndhæves, og som mest muligt svarer til effekten af den oprindelige bestemmelse, og de resterende vilkår i disse vilkår skal forblive i fuld kraft og effekt. Intet i disse vilkår skaber noget agentur-, ansættelses-, joint venture- eller partnerskabsforhold mellem dig og virksomheden eller giver dig mulighed for at handle på vegne af virksomheden. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, udgør disse vilkår hele aftalen mellem virksomheden og dig vedrørende emnet herfor.

Eventuelle meddelelser, som vi kan være forpligtet til at give dig, enten i henhold til loven eller i henhold til disse vilkår, kan leveres af virksomheden til enhver kontaktinformation, du har angivet i dine kontooplysninger eller andet, enten direkte eller indirekte, herunder via e-mail. Du accepterer udtrykkeligt modtagelsen af sådanne meddelelser og meddelelser på en sådan måde.

Du må ikke overdrage nogen rettigheder herunder uden vores forudgående skriftlige samtykke. Intet i disse vilkår skal fortolkes som en begrænsning af de handlinger eller retsmidler, der er tilgængelige for virksomheden med hensyn til enhver forbudt aktivitet eller adfærd. Manglende håndhævelse af et vilkår i disse vilkår udgør ikke samtykke eller afkald, og virksomheden forbeholder sig ret til at håndhæve et sådant vilkår efter eget skøn. Intet afkald på nogen overtrædelse eller misligholdelse i henhold til dette skal anses for at være et afkald på nogen forudgående eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse.