Warunki

Immediate Profit Pty Ltd ("Spółka", "nas", "nasz" lub "my") świadczy pośrednio za pośrednictwem wyznaczonego oprogramowania i strony internetowej ("Strona internetowa") określone usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i powiązane ("Usługa"; użytkownicy Usługi będą określani jako "Użytkownicy", "Ty" lub "Twój"). Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki") regulują dostęp Użytkowników do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Użytkownicy muszą zaakceptować niniejsze Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki regulują dostęp użytkownika do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich. Uzyskując dostęp, rejestrując się w celu korzystania, pobierając, udostępniając lub w inny sposób korzystając z Witryny lub korzystając z dowolnego skryptu oprogramowania dostarczonego przez nas w celu udostępnienia lub wykorzystania Witryny, użytkownik wyraża zgodę zarówno na niniejsze Warunki, jak i na naszą Politykę prywatności, która może być modyfikowana lub w inny sposób zmieniana od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uznawane za akceptację wszelkich takich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na którykolwiek z niniejszych Warunków, nie powinien klikać przycisku "AKCEPTUJĘ" i nie powinien korzystać z Witryny.

1. korzystanie ze strony internetowej i usług
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik może uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, zmodyfikować, zaktualizować lub w inny sposób zmienić Witrynę lub Usługi, w tym zaprzestać dostarczania dowolnej części lub całości Witryny i/lub Usług lub zmodyfikować lub usunąć dowolną treść dostępną za pośrednictwem Witryny lub Usług, bez uprzedniego powiadomienia.

Korzystanie z Witryny i Usług jest nieważne tam, gdzie jest to zabronione. Korzystając z Witryny i Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszelkie przesłane przez użytkownika informacje (jeśli dotyczy) są zgodne z prawdą i dokładne; (b) użytkownik zachowa dokładność takich informacji; (c) użytkownik jest co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie przez użytkownika z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji ani jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub umownych, jakie użytkownik może mieć wobec osób trzecich, a także że użytkownik zawsze przestrzegał i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji w związku z korzystaniem z Usług i Witryny, wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Usług i Witryny, w tym między innymi takich usług związanych w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami Trzecimi, zgodnie z definicją tych terminów w niniejszym dokumencie.

Podpunkty (a)-(d) będą określane łącznie jako "Zobowiązania i Gwarancje Użytkowników".

Korzystając z Usług lub Witryny, użytkownik rozumie i zgadza się, że Spółka może według własnego uznania, ale nie jest zobowiązana, zweryfikować, czy którykolwiek lub wszystkie Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione przez dowolnego Użytkownika, a ponadto użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że Zobowiązania i Gwarancje Użytkownika są spełnione, ani za brak zawieszenia, zakończenia lub uniemożliwienia korzystania z Usług lub Witryny przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych ocen, decyzji i ocen dotyczących tego, czy angażować się w jakiekolwiek Strony Trzecie lub w inny sposób wchodzić w interakcje z jakimikolwiek Stronami Trzecimi. Jeśli użytkownik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika, zachęca się go do zgłoszenia tego Spółce.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług z powiadomieniem lub bez powiadomienia, według własnego uznania, niezależnie od tego, czy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (na podstawie raportów dostarczonych jej przez innych Użytkowników lub w jakikolwiek inny sposób) przez użytkownika lub innego użytkownika, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez uszczerbku dla powyższego, Spółka wyraźnie zrzeka się, a użytkownik wyraźnie zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, urazy, straty, szkody i/lub szkody wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) wszelkimi niedokładnościami, nieterminowością lub niekompletnością oświadczeń Użytkownika lub Strony Trzeciej; oraz (ii) błędnymi oświadczeniami i/lub nieprawdziwymi oświadczeniami złożonymi w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produkty lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług, użytkownik rozumie i zgadza się, że Usługi oferują jedynie platformę przeznaczoną do pomocy użytkownikom w dotarciu, zakupie i / lub korzystaniu z różnych produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych sprzedawców i / lub usługodawców za pośrednictwem reklam lub promocji prowadzonych przez nas (odpowiednio "Produkty" i "Strony trzecie").

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Spółka (a) nie zatrudnia, nie rekomenduje ani nie popiera żadnych Osób Trzecich ani Produktów, w zależności od przypadku, ani żadnej powiązanej z nimi strony i nie ma kontroli nad działaniami lub zaniechaniami jakiejkolwiek Osoby Trzeciej, jej działalności, jej produktów lub usług; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Osób Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, cen, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych funkcji, ani dotyczących interakcji użytkownika lub transakcji z jakimikolwiek Osobami Trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących praw własności lub innych praw, funkcji lub aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych zezwoleń, pozwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub udostępnianie w inny sposób, a także na użytkowanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub w Witrynie lub poza nią. Spółka nie jest zobowiązana do sprawdzania lub w inny sposób weryfikowania jakichkolwiek informacji dotyczących Osób Trzecich i/lub Użytkowników, Produktów lub jakichkolwiek innych funkcji związanych z Witryną lub Usługami, dlatego należy zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Usług lub Witryny lub w inny sposób wchodząc w interakcję z kimkolwiek.

Spółka wyraźnie zrzeka się, a użytkownik wyraźnie zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, urazy, straty, szkody i/lub szkody wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane ze Stronami Trzecimi, Produktami, Usługami i Witryną lub interakcjami lub kontaktami użytkownika ze Stronami Trzecimi, w tym bez ograniczeń z wszelkimi działaniami i/lub zaniechaniami Stron Trzecimi w jakikolwiek sposób korzystającymi z Usług lub Witryny lub z nimi związanymi. Korzystając z Usług lub Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie oraz połączenia, interakcje, zakupy lub wszelkie inne podejmowane przez siebie działania oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Witryny odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Spółka nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w żaden inny sposób nie udostępnia użytkownikowi żadnych Produktów ani usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Produkty lub usługi zakupione przez użytkownika od jakiejkolwiek Strony Trzeciej, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do jakiegokolwiek wsparcia i konserwacji, usterek, błędów, awarii, szkód lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju.

2. ograniczenia
Bez uszczerbku dla postanowień punktu 1, użytkownik nie będzie i nie zezwoli osobom trzecim na: (a) dokonywać inżynierii wstecznej lub podejmować prób znalezienia kodu bazowego Witryny lub Usług; (b) korzystać z Witryny lub Usług z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym między innymi zamieszczać, publikować, udostępniać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiować, modyfikować lub tworzyć dzieł pochodnych Witryny, Usług lub treści którejkolwiek z Witryn lub Usług; (d) podejmować prób wyłączenia lub obejścia jakichkolwiek mechanizmów bezpieczeństwa lub kontroli dostępu do Witryny lub Usług; (e) projektować lub pomagać w projektowaniu cheatów, exploitów, oprogramowania do automatyzacji, botów, hacków, trybów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich w celu modyfikacji lub ingerencji w Witrynę lub Usługi; (f) korzystać z Witryny lub Usług lub angażować się z innymi Użytkownikami w jakimkolwiek celu, który narusza obowiązujące prawo lub przepisy; (g) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny lub Usług, innych Kont Użytkowników, zgodnie z definicją poniżej, lub innego urządzenia, systemu komputerowego, systemów telefonicznych lub sieci podłączonych do Witryny lub Usług; oraz (h) zbierać lub w inny sposób gromadzić informacje o Użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli użytkownik zamieszcza, publikuje, udostępnia lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Witryny i/lub Usług jakiekolwiek treści, oświadcza i gwarantuje, że takie treści zapewniają dokładny i kompletny obraz opisanych w nich produktów lub usług, są zgodne z niniejszymi Warunkami i nie: (a) naruszają praw własności intelektualnej, praw moralnych lub praw do wizerunku osób trzecich; (b) nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, seksualnie sugestywnych lub w inny sposób obraźliwych treści (w tym materiałów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) nie zawierają żadnych robaków, wirusów lub w inny sposób złośliwego oprogramowania; (d) nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym żadnych przepisów prawa lub regulacji dotyczących reklamy lub marketingu; oraz (e) nie podejmują żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę.

Zamieszczając, przesyłając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przekazując jakiekolwiek treści za pośrednictwem Witryny lub Usług, użytkownik niniejszym nieodwołalnie udziela Spółce i dowolnym jej podmiotom stowarzyszonym i/lub sublicencjobiorcom ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, nieodpłatnej licencji na publikowanie, udostępnianie, wyświetlanie i przekazywanie w inny sposób takich treści w jakiejkolwiek uzasadnionej formie według wyłącznego uznania Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia wszelkich treści według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia, w tym między innymi wszelkich treści, które naruszają gwarancje określone powyżej lub interesy biznesowe Spółki, a użytkownik nie będzie miał żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do takich decyzji i działań.

Spółka nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczane, publikowane, przesyłane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników, jakiekolwiek produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczanymi, publikowanymi, przesyłanymi, udostępnianymi lub w inny sposób udostępnianymi przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Witryny lub Usług niniejszym oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z powyższym.

3. materiały promocyjne i biuletyny
Oprócz postanowień punktu 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dostarczanie mu przez Spółkę materiałów promocyjnych i biuletynów ("Materiały promocyjne i biuletyny") za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i SMS, faksu, poczty, usług automatycznego wybierania numerów lub innych środków, zgodnie z wyłącznym uznaniem Spółki od czasu do czasu, oraz na otrzymywanie takich Materiałów promocyjnych i biuletynów.

Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że Materiały Promocyjne i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich, i wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich reklam w ramach Materiałów Promocyjnych i Newsletterów. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się ze Spółką, wysyłając pocztą elektroniczną żądanie powiadomienia Spółki o odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Promocyjnych i Biuletynów.

4. własność intelektualna
Spółka jest właścicielem wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Witryny i Usług, rozszerzeń, pochodnych, poprawek błędów lub ulepszeń Witryny i Usług; oraz (b) nazw handlowych, znaków towarowych i logo Spółki, i przez cały czas pozostają wyłącznie własnością Spółki. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub innych komunikatach do sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych oznaczają wyłącznie prawo do korzystania z Witryny i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, dostarczane, udostępniane lub w inny sposób udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny i/lub Usług, a Spółka nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a Użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

5. prywatność
Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, nie gromadzić ani w inny sposób nie przechowywać w swoim posiadaniu i nie wykorzystywać żadnych treści dostarczanych przez Usługi i Witrynę bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapisywania, gromadzenia lub w inny sposób utrzymywania w swoim posiadaniu i wykorzystywania wszelkich treści i informacji publicznych, w tym informacji, które mogą osobiście identyfikować użytkownika lub innego użytkownika lub osobę trzecią lub opisywać jego osobiste interesy. Spółka zastrzega sobie prawo do dowolnego i dozwolonego na mocy obowiązującego prawa wykorzystania takich treści i informacji publicznych, jak określono w Polityce Prywatności Spółki. Bez odstępstwa od postanowień sekcji 1 powyżej, Spółka nie przegląda, nie testuje, nie potwierdza, nie zatwierdza ani w żaden inny sposób nie weryfikuje takich treści lub informacji publicznych. Każdy Użytkownik publikujący, przesyłający, udostępniający lub w inny sposób udostępniający takie treści lub informacje publiczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść lub informacje publiczne, w tym wszelkie informacje osób trzecich i wymagane zgody. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku nieprzestrzegania powyższego, a użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SPÓŁKA NIE JEST USŁUGĄ PRZECHOWYWANIA TREŚCI. SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE LUB USUNIĘTE TREŚCI LUB INFORMACJE PUBLICZNE. UŻYTKOWNIK POWINIEN BYĆ ŚWIADOMY, ŻE KAŻDA TREŚĆ opublikowana, przesłana, udostępniona lub w inny sposób udostępniona MOŻE BYĆ ODCZYTANA, ZBIERANA I WYKORZYSTANA PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA DO WYSYŁANIA NIEDOZWOLONYCH TREŚCI.

6. linki
Witryna lub Usługi mogą zawierać łącza lub inne treści związane z witrynami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami oferowanymi przez osoby trzecie. Spółka nie ma żadnej kontroli i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tych treści lub jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przekazywanych za ich pośrednictwem lub w inny sposób dostarczanych przez jakąkolwiek taką osobę trzecią. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TAKICH LINKÓW LUB INNYCH TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE LINKI LUB INNE TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM UŻYTKOWANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI TAKICH STRON TRZECICH ORAZ ŻE SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRYWATNOŚĆ LUB PRAKTYKI BIZNESOWE LUB INNE POLITYKI TAKICH STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do TAKIEJ STRONY TRZECIEJ. SPÓŁKA NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA TAKIE OSOBY TRZECIE ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ICH WYNIKU, A SPÓŁKA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, A UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZWALNIA SPÓŁKĘ Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KONTROWERSJE, ROSZCZENIA, POZWY, URAZY, STRATY, SZKODY I/LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TAKIMI OSOBAMI TRZECIMI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ, WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, PRYWATNOŚCIĄ, INFORMACJAMI, TREŚCIĄ, MATERIAŁAMI, REKLAMAMI, OPŁATAMI, PRODUKTAMI I/LUB USŁUGAMI.

7 Zabronione zastosowania
Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi (chyba że Spółka zezwoli inaczej, łącząc Użytkowników z jakimikolwiek Stronami Trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Witryna i Usługi nie mogą być wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę lub organizację do rekrutacji na inną stronę internetową, pozyskiwania, reklamowania lub kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawarcia umowy lub w jakimkolwiek innym celu dla firmy niepowiązanej ze Spółką bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług i Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedawania innym Użytkownikom bez ich wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

8. wsparcie
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Spółką w sprawie pomocy technicznej dotyczącej Witryny i Usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres

9. zastrzeżenia
Spółka dokłada uzasadnionych starań, aby jej technologia zapewniała bezpieczeństwo Witryny i Usług. Żadna technologia nie jest jednak bezpieczna. Dlatego też, chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik korzysta z Witryny i Usług według własnego uznania i na własne ryzyko. Witryna i Usługi są dostarczane na zasadzie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" bez jakichkolwiek gwarancji. Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych lub ustawowych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z Witryną i Usługami, w tym między innymi gwarancji tytułu prawnego, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu wykonania. Spółka nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub przydatności jakiegokolwiek handlu, transakcji lub zaangażowania. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub zobowiązania podjęte przez użytkownika, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę swoich transakcji i zobowiązań. Użytkownik nie będzie pociągał Spółki, jej członków zarządu, pracowników ani podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub zobowiązania dokonane przez użytkownika. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez użytkownika od Spółki lub jej członków zarządu, pracowników lub podmiotów stowarzyszonych, nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach. Jeśli użytkownik zdecyduje się polegać na takich informacjach, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10 Ograniczenie odpowiedzialności
Spółka nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnych innych cech Osób Trzecich, Produktów ani żadnych innych informacji dostarczanych, konsumowanych lub w inny sposób udostępnianych (dalej w niniejszej sekcji: "Funkcje"). Za każdą Funkcję wyłączną odpowiedzialność ponosi odpowiednia Osoba Trzecia lub Użytkownik korzystający z niej, w zależności od przypadku, lub korzystający z Usług lub Witryny. Spółka nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może podjąć działania w przypadku wykrycia niezgodności według własnego uznania, jak opisano w niniejszych Warunkach. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na treści lub inne informacje, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla użytkownika.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne jakiejkolwiek sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarie jakiejkolwiek wiadomości e-mail spowodowane problemami technicznymi lub natężeniem ruchu w Internecie lub na jakiejkolwiek Stronie lub Usługach lub ich kombinacji, w tym za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia Użytkowników lub komputera, telefonu komórkowego lub jakiegokolwiek innego urządzenia związanego lub wynikającego z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku ze Stroną lub Usługami. W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, w tym Użytkowników, zarówno online, jak i offline, oraz operatorów witryn zewnętrznych.

W żadnym wypadku Spółka ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe, wynikające z lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub Usług, niezależnie od tego, czy szkody są możliwe do przewidzenia i niezależnie od tego, czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji.

11 Odszkodowanie
Użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić Spółkę przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami lub wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które Spółka może ponieść w związku z jakimkolwiek faktycznym roszczeniem, żądaniem, działaniem lub innym postępowaniem prowadzonym przez jakąkolwiek osobę trzecią wynikającym z lub związanym z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków przez użytkownika lub jakimkolwiek korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. różne
Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu, z wyłączeniem zasad wyboru prawa i bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Postępowanie użytkownika może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego i krajowego. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące Witryny lub Usługi będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwe sądy Anglii. Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń zbiorowych przeciwko Spółce, a korzystając z Witryny lub Usług wyraża zgodę na zrzeczenie się praw do wnoszenia takich roszczeń zbiorowych.

Wszelkie podstawy powództwa przeciwko Spółce muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiej podstawy powództwa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, takie postanowienie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym stopniu osiągnie skutek pierwotnego postanowienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy jakiejkolwiek relacji agencyjnej, zatrudnienia, joint venture lub partnerskiej między użytkownikiem a Spółką ani nie umożliwia użytkownikowi działania w imieniu Spółki. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Spółką a użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu.

Wszelkie powiadomienia, które Spółka może być zobowiązana przekazać użytkownikowi na mocy przepisów prawa lub zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą być przekazywane przez Spółkę na dowolne dane kontaktowe podane przez użytkownika w informacjach o Koncie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji i powiadomień w taki sposób.

Użytkownik nie może cedować żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczające działania lub środki zaradcze dostępne dla Spółki w odniesieniu do wszelkich zabronionych działań lub zachowań. Nieegzekwowanie jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie stanowi zgody ani zrzeczenia się, a Spółka zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego warunku według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązania.