Villkor

Immediate Profit Pty Ltd ("Företaget", "oss", "vår" eller "vi") tillhandahåller via sin programvara och webbplats ("Webbplatsen") viss marknadsföring, reklam, marknadsföring och relaterade tjänster ("Tjänsten"; Tjänstens användare ska kallas "Användare", "du"eller "din"). Dessa Användarvillkor ("Villkoren") reglerar Användarnas tillgång till och användning av Webbplatsen och Tjänsterna. Användare måste godkänna dessa villkor innan de använder webbplatsen.

Vänligen läs dessa villkor noggrant. Dessa Villkor reglerar din åtkomst till och användning av Webbplatsen och Tjänsterna. Genom att gå in på, registrera dig för att använda, ladda ner, dela eller på annat sätt använda webbplatsen eller använda programvaruskript som tillhandahålls av oss för att göra webbplatsen tillgänglig eller användbar, godkänner du både dessa villkor och vår integritetspolicy, och som kan modifieras eller ändras från tid till annan efter vårt eget gottfinnande. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att betraktas som godkännande av sådana ändrade eller uppdaterade villkor. Om du inte samtycker till något av dessa villkor ska du inte klicka på "GODKÄNN" och inte använda webbplatsen.

1. användning av webbplats och tjänster
Med förbehåll för de villkor som anges häri kan du komma åt och använda webbplatsen i syfte att använda tjänsterna på en icke-exklusiv basis. Du bekräftar att företaget, efter eget gottfinnande och när som helst, kan modifiera, uppdatera eller på annat sätt ändra webbplatsen eller tjänsterna, inklusive att sluta tillhandahålla någon del av eller hela webbplatsen och/eller tjänsterna eller modifiera eller ta bort innehåll som är tillgängligt via webbplatsen eller tjänsterna, utan föregående meddelande.

Användning av webbplatsen och tjänsterna är ogiltig där det är förbjudet. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna intygar och garanterar du att: (a) all information som du lämnar (om tillämpligt) är sanningsenlig och korrekt; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information; (c) du är minst myndig i din jurisdiktion; och (d) din användning av webbplatsen eller tjänsterna inte bryter mot eller främjar brott mot någon tillämplig lag eller förordning eller någon rättslig eller avtalsenlig skyldighet du kan ha gentemot en tredje part och du har och kommer alltid att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar i samband med din användning av tjänsterna och webbplatsen, alla tjänster som ordnas via tjänsterna och webbplatsen, inklusive utan begränsning sådana tjänster som på något sätt är kopplade till produkterna eller tredje parter, enligt definitionen i detta dokument.

Punkterna (a)-(d) skall gemensamt benämnas "Användarnas åtaganden och garantier".

Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen förstår och godkänner du att företaget efter eget gottfinnande kan, men inte är skyldigt att, verifiera att någon eller alla av användarens åtaganden och garantier uppfylls av någon användare och du godkänner vidare att företaget inte är ansvarigt för att säkerställa att användarens åtaganden och garantier uppfylls eller för något misslyckande med att avbryta, avsluta eller förhindra användningen av tjänsterna eller webbplatsen av användare som inte uppfyller användarens åtaganden och garantier. Du förstår att du är ensam ansvarig för att göra dina egna utvärderingar, beslut och bedömningar om huruvida du ska engagera dig med någon tredje part eller på annat sätt interagera med någon tredje part på något sätt. Om du blir medveten om någon överträdelse av Användarens åtaganden och garantier uppmanas du att rapportera det till Företaget.

Företaget förbehåller sig rätten att inte förse dig med några tjänster med eller utan förvarning efter eget gottfinnande, oavsett om det blir medvetet om någon överträdelse av användarnas åtaganden och garantier (antingen genom rapporter som tillhandahålls av andra användare eller på något annat sätt) av dig eller någon annan användare, eller av någon annan anledning. Utan att avvika från ovanstående frånsäger sig företaget uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, stämningar, skador, förluster, skador och/eller skadestånd som härrör från och/eller på något sätt är relaterade till: (i) felaktigheter, otidsenlighet eller ofullständighet i en Användares eller Tredje parts framställningar; och (ii) felaktiga uppgifter och/eller felaktiga framställningar som gjorts, antingen i samband med eller av någon av Tredje parter eller andra Användare, Produkter eller på annat sätt. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna förstår och godkänner du att tjänsterna endast erbjuder en plattform som är avsedd att hjälpa användare att nå, köpa och/eller använda olika produkter och tjänster som tillhandahålls av tredjepartsförsäljare och/eller tjänsteleverantörer, genom annonser eller kampanjer som drivs av oss (respektive "produkterna" och "tredje parter", respektive).

Du förstår och samtycker till att företaget: (a) inte anställer, rekommenderar eller stödjer några Tredje parter eller Produkter, i förekommande fall, eller någon närstående part till dessa, och inte har någon kontroll över handlingar eller försummelser av någon Tredje part, deras verksamhet, deras produkter eller tjänster; (b) inte gör några utfästelser eller garantier om Tredje parter och Produkter, inklusive deras kvalitet, prissättning, kompatibilitet, tillgänglighet eller andra egenskaper, eller om dina interaktioner eller affärer med någon Tredje part; (c) lämnar inga utfästelser eller garantier om äganderätt eller andra rättigheter eller funktioner eller regleringsaspekter relaterade till produkterna, inklusive eventuella nödvändiga tillstånd, tillstånd eller licenser för uppladdning, delning eller annat tillgängliggörande, och för användning, försäljning och köp av sådana produkter; och (d) är inte ansvarig för prestanda eller beteende hos någon användare eller andra tredje parter på något sätt som använder eller har använt tjänsterna, och/eller på eller utanför webbplatsen. Företaget är inte skyldigt att kontrollera eller på annat sätt verifiera någon information om tredje parter och/eller användare, produkterna eller någon annan funktion relaterad till webbplatsen eller tjänsterna och därför bör du vara försiktig och utföra dina egna undersökningar och kontroller innan du kontaktar någon via tjänsterna eller webbplatsen eller på annat sätt interagerar med någon.

Företaget frånsäger sig uttryckligen, och du befriar uttryckligen företaget från, allt ansvar för eventuella kontroverser, anspråk, stämningar, skador, förluster, skador och/eller skador som uppstår från och/eller på något sätt är relaterade till tredje parter, produkter, tjänster och webbplats eller dina interaktioner eller affärer med tredje parter, inklusive utan begränsning handlingar och/eller försummelser från tredje parter på något sätt som använder eller är anslutna till tjänsterna eller webbplatsen på något sätt. Genom att använda tjänsterna eller webbplatsen bekräftar du att du är ensam ansvarig för sådan användning och de anslutningar, interaktioner, inköp eller andra åtgärder du gör och att all användning av tjänsterna eller webbplatsen sker på din egen risk. För att undvika tvivel säljer, licensierar eller på annat sätt gör företaget inte några produkter eller tjänster tillgängliga för dig (annat än tjänsterna) och ska inte ha något ansvar för några produkter eller tjänster som du köpt från någon tredje part, inklusive utan begränsningar, med avseende på support och underhåll, standardvärden, fel, misslyckanden, skador eller kostnader av något slag.

2. begränsningar
Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 får du inte, och du får inte tillåta någon tredje part, att: (a) bakåtkompilera eller försöka hitta den underliggande koden för webbplatsen eller tjänsterna; (b) använda webbplatsen eller tjänsterna i strid med tillämplig lag eller förordning, inklusive men inte begränsat till, publicera, dela eller på annat sätt överföra olagligt eller stötande material; (c) kopiera, ändra eller skapa derivat av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet på någon av webbplatserna eller tjänsterna; (d) försöka inaktivera eller kringgå någon säkerhets- eller åtkomstkontrollmekanism på webbplatsen eller tjänsterna; (e) utforma eller hjälpa till att utforma fusk, utnyttjande, automatiseringsprogram, bots, hack, lägen eller annan obehörig programvara från tredje part för att ändra eller störa webbplatsen eller tjänsterna; (f) använda webbplatsen eller tjänsterna eller interagera med andra användare för något ändamål som strider mot tillämplig lag eller förordning; (g) försöka få obehörig tillgång till webbplatsen eller tjänsterna, andra användarkonton, enligt definitionen nedan, eller annan enhet, datorsystem, telefonsystem eller nätverk anslutna till webbplatsen eller tjänsterna; och (h) skörda eller samla in information om användare utan deras medgivande.

Om du lägger upp, publicerar, delar eller på annat sätt överför något innehåll via webbplatsen och/eller använder tjänsterna, intygar och garanterar du att sådant innehåll ger en korrekt och fullständig bild av de produkter eller tjänster som beskrivs däri, överensstämmer med dessa villkor och inte: (a) kränker någon tredje parts immateriella, moraliska eller publicistiska rättigheter; (b) innehåller något ärekränkande, förtalande, obscent, sexuellt suggestivt eller på annat sätt stötande innehåll (inklusive material som främjar eller förhärligar hat, våld eller bigotteri); (c) innehåller några maskar, virus eller annan skadlig programvara; (d) bryter mot någon tillämplig lag eller förordning, inklusive lagar eller bestämmelser om reklam eller marknadsföring; och (e) vidta någon åtgärd som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

Genom att lägga upp, ladda upp, publicera, dela eller på annat sätt överföra något innehåll med hjälp av webbplatsen eller tjänsterna, ger du härmed oåterkalleligen företaget och alla dess dotterbolag och/eller underlicenser en världsomfattande, icke-exklusiv, evig, royaltyfri licens att publicera, dela, visa och på annat sätt överföra sådant innehåll i någon rimlig form som ska vara enligt företagets eget gottfinnande. Företaget förbehåller sig rätten att ta bort, stänga av åtkomst till eller permanent radera innehåll efter eget gottfinnande utan föregående meddelande, inklusive utan begränsning innehåll som bryter mot de garantier som anges ovan eller företagets affärsintressen, och du ska inte ha någon rätt eller anspråk med avseende på sådana beslut och åtgärder.

Företaget är inte, och ska inte vara, ansvarigt för något innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare, några produkter eller tjänster relaterade till sådant innehåll som tillhandahålls, publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av Användare. Varje användare som använder webbplatsen eller tjänsterna intygar härmed att ta fullt ansvar med avseende på detta, och företaget ska inte bära något ansvar med avseende på det föregående.

3. Marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev.
Utöver bestämmelserna i avsnitt 3 ovan ger användaren sitt uttryckliga samtycke till att företaget tillhandahåller användaren reklammaterial och nyhetsbrev ("reklammaterial och nyhetsbrev") på alla tillgängliga sätt, inklusive via e-post, text och SMS, fax, post, automatiserade uppringningstjänster eller något annat sätt, allt i enlighet med företagets eget gottfinnande som ska gälla från tid till annan, och att ta emot sådant reklammaterial och nyhetsbrev.

Användaren bekräftar vidare att Kampanjmaterialet och Nyhetsbreven kan innehålla reklam från tredje part, och han samtycker uttryckligen till mottagandet av sådan reklam som en del av Kampanjmaterialet och Nyhetsbreven. Användaren kan när som helst kontakta företaget genom att skicka en begäran via e-post och meddela företaget om sin vägran att ta emot ytterligare marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev.

4. Immateriella rättigheter
Företaget är ägare till alla världsomspännande rättigheter, titlar och intressen i: (a) webbplatsen och tjänsterna, förbättringar, derivat, buggfixar eller förbättringar av webbplatsen och tjänsterna; och (b) företagets handelsnamn, varumärken och logotyper, och ska vid alla tidpunkter förbli enbart hos företaget. Alla hänvisningar i dessa Villkor eller annan kommunikation till försäljning, återförsäljning eller köp av det föregående ska endast avse rätten att använda Webbplatsen och Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor. Användarna bär ensamma ansvaret för allt innehåll, inklusive immateriella rättigheter, som tillhandahålls, delas eller på annat sätt görs tillgängligt av användarna med hjälp av webbplatsen och/eller tjänsterna, och företaget gör ingen representation med avseende på något sådant innehåll. Företaget ansvarar inte för några förluster eller skador som orsakas av sådant innehåll, och användarna samtycker till att ersätta och hålla företaget skadelöst för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av ovanstående.

5. integritet
Du åtar dig att inte spara, samla in eller på annat sätt behålla i din ägo och använda något innehåll som tillhandahålls av tjänsterna och webbplatsen utan föregående skriftligt medgivande från företaget. Du bekräftar vidare att företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, spara, samla in eller på annat sätt behålla och använda allt innehåll och offentlig information, inklusive information som kan identifiera dig personligen eller någon annan användare eller tredje part eller beskriva dina personliga intressen. Företaget förbehåller sig rätten att göra all tillåten användning enligt tillämplig lag av sådant innehåll och sådan offentlig information som anges i företagets sekretesspolicy. Utan att avvika från bestämmelserna i avsnitt 1 ovan granskar, testar, bekräftar, godkänner eller på annat sätt verifierar inte företaget något sådant innehåll eller offentlig information. Varje användare som publicerar, laddar upp, delar eller på annat sätt tillgängliggör sådant innehåll eller offentlig information ska bära det enda ansvaret för innehållet eller den offentliga informationen, inklusive all information från tredje part och nödvändiga samtycken. Företaget ansvarar inte för någon förlust eller skada som uppstår genom att inte följa ovanstående, och du samtycker till att ersätta och hålla företaget skadelöst för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av ovanstående. OAKTAT DET FÖREGÅENDE FÖRSTÅR OCH ERKÄNNER DU ATT FÖRETAGET INTE ÄR EN INNEHÅLLSLAGRINGSTJÄNST. FÖRETAGET SKA INTE HA NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAT ELLER RADERAT INNEHÅLL ELLER OFFENTLIG INFORMATION. Du bör vara medveten om att allt innehåll som publiceras, laddas upp, delas eller på annat sätt görs tillgängligt kan läsas, samlas in och användas av andra användare, och kan användas för att skicka obehörigt innehåll.

6. länkar
Webbplatsen eller Tjänsterna kan innehålla länkar eller annat innehåll relaterat till webbplatser, annonsörer, utgivare eller Produkter som erbjuds av tredje part. Företaget har ingen kontroll och gör inga utfästelser med avseende på samma eller någon information som tillhandahålls eller överförs via samma, eller på annat sätt tillhandahålls av någon sådan tredje part. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL SKER PÅ EGEN RISK, ATT SÅDANA LÄNKAR ELLER ANNAT INNEHÅLL STYRS AV SÅDANA TREDJE PARTERS ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICYER, OCH ATT FÖRETAGET INTE ÄR ANSVARIGT FÖR SÅDANA TREDJE PARTERS INTEGRITETS- ELLER AFFÄRSPRAXIS ELLER ANDRA POLICYER. DU bör noggrant granska de tillämpliga villkoren och policyerna som gäller för varje SÅDAN tredje part. FÖRETAGET ÄR INTE ANSVARIGT ELLER SKYLDIGT PÅ NÅGOT SÄTT FÖR SÅDAN TREDJE PART, ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DETTA, OCH FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, OCH DU BEFRIAR UTTRYCKLIGEN FÖRETAGET FRÅN, ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA KONTROVERSER, ANSPRÅK, STÄMNINGAR, SKADOR, FÖRLUST, SKADA OCH/ELLER SKADOR, SOM UPPSTÅR FRÅN OCH/ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERADE TILL SÅDANA TREDJE PARTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AVSEENDE TILLGÄNGLIGHET, ANVÄNDARVILLKOR, INTEGRITET, INFORMATION, INNEHÅLL, MATERIAL, REKLAM, AVGIFTER, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER.

7 Förbjudna användningsområden
Webbplatsen och tjänsterna får inte användas i samband med några kommersiella strävanden (om inte annat tillåts av företaget för att ansluta användare till tredje part) utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget. Webbplatsen och tjänsterna får inte användas av någon person eller organisation för att rekrytera för en annan webbplats, begära, annonsera eller kontakta i någon form Användare för anställning, kontrakt eller något annat syfte för ett företag som inte är anslutet till företaget utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna och Webbplatsen för att kontakta, annonsera, värva eller sälja till någon annan Användare utan dennes uttryckliga medgivande, om inte annat tillåts enligt dessa Villkor.

8. stöd
Användare kan kontakta företaget när det gäller support för webbplatsen och tjänsterna genom att skicka ett e-postmeddelande

9. Friskrivningsklausuler
Företaget gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att dess teknik håller webbplatsen och tjänsterna säkra och säkra. Ingen teknik är dock 100% säker. Därför, medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Förutom vad som uttryckligen anges häri, sker din användning av Webbplatsen och Tjänsterna efter eget gottfinnande och på egen risk. Webbplatsen och tjänsterna tillhandahålls på en "AS IS" och "AS AVAILABLE" -basis utan garantier av något slag. Företaget frånsäger sig uttryckligen alla underförstådda eller lagstadgade garantier av något slag som rör webbplatsen och tjänsterna, inklusive utan begränsning garantierna för titel, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång i äganderätt, handelskurs eller prestationskurs. Företaget ger inga råd om risken eller lämpligheten för någon handel, transaktion eller engagemang. Bolaget tar inget ansvar för någon transaktion eller något engagemang som du gör och du bekräftar att du är ensam ansvarig för bedömningen av dina transaktioner och engagemang. Du ska inte hålla företaget, dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag ansvariga för några transaktioner eller engagemang som du väljer. Inga råd eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du erhåller från företaget eller dess tjänstemän, anställda eller dotterbolag, ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa villkor. Om du väljer att förlita dig på sådan information gör du det helt på egen risk. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier. Följaktligen kanske vissa av ovanstående undantag inte gäller för dig.

10 Begränsning av ansvar
Företaget garanterar inte värdet, kvaliteten, kompatibiliteten eller någon annan egenskap hos Tredje parter, Produkter eller någon annan information som tillhandahålls, konsumeras eller på annat sätt görs tillgänglig (nedan i detta avsnitt: "Funktionerna"). Varje Funktion är under det enda ansvaret för den tillämpliga Tredje parten eller Användaren som använder den, i förekommande fall, eller som använder Tjänsterna eller Webbplatsen. Företaget åtar sig inte att övervaka sådan efterlevnad och kan agera om bristande efterlevnad upptäcks, vilket ska beslutas i enlighet med dess eget gottfinnande, enligt beskrivningen i dessa villkor. Du förstår och samtycker till att du kan utsättas för innehåll eller annan information som är felaktig, stötande, olämplig för barn eller på annat sätt olämplig för dig.

Företaget ansvarar inte för några problem eller tekniska fel i något telefonnät eller linjer, dator online-system, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, misslyckande med e-post på grund av tekniska problem eller trafikstockning på Internet eller på någon av webbplatsen eller tjänsterna eller kombination därav, inklusive skada eller skada på användare eller till någon persons dator, mobiltelefon eller någon annan enhet relaterad till eller som härrör från deltagande eller nedladdning av material i samband med webbplatsen eller tjänsterna. Under inga omständigheter ska företaget vara ansvarigt för tredje parts uppförande, inklusive användare, vare sig online eller offline, och operatörer av externa webbplatser.

Under inga omständigheter ska företaget eller någon av dess tjänstemän, direktörer, anställda eller agenter vara ansvariga gentemot dig för indirekta, tillfälliga, speciella, straffande eller följdskador, som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen eller tjänsterna, oavsett om skadorna är förutsägbara eller inte och oavsett om företaget har informerats om möjligheten till sådana skador eller inte. Ovanstående begränsning av ansvar ska gälla i den utsträckning som tillåts enligt lag i tillämplig jurisdiktion.

11 Skadestånd
Du ska försvara, gottgöra och hålla företaget skadeslöst från och mot alla stämningar, förfaranden, påståenden, skador, kostnader, skulder eller utgifter (inklusive domstolskostnader och rimliga advokatarvoden) som företaget kan drabbas av eller ådra sig i samband med faktiska anspråk, krav, åtgärder eller andra förfaranden från tredje part som uppstår från eller är relaterade till brott mot dessa villkor av dig eller någon användning av webbplatsen eller tjänsterna inte i enlighet med tillämplig lag.

12. Diverse
Dessa villkor ska regleras av lagstiftningen i England, exklusive dess lagvalsregler, och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor. Ditt beteende kan också omfattas av andra lokala, statliga och nationella lagar. Eventuella tvister som uppstår enligt dessa Villkor eller rörande Webbplatsen eller Tjänsten ska slutligt avgöras av behöriga domstolar i England. Du får inte väcka grupptalan mot företaget, och genom att använda webbplatsen eller tjänsterna samtycker du till att avstå från dina rättigheter att väcka sådan grupptalan.

Eventuell talan mot företaget måste väckas inom ett (1) år från det datum då sådan talan uppstod. I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ersättas med en verkställbar bestämmelse som närmast uppnår effekten av den ursprungliga bestämmelsen, och de återstående villkoren i dessa villkor ska förbli i full kraft och effekt. Ingenting i dessa villkor skapar någon byrå, anställning, joint venture eller partnerskap mellan dig och företaget eller gör det möjligt för dig att agera på uppdrag av företaget. Förutom vad som uttryckligen kan anges i dessa villkor, utgör dessa villkor hela avtalet mellan företaget och dig avseende ämnet häri.

Alla meddelanden som vi kan vara skyldiga att lämna till dig, antingen enligt lag eller enligt dessa villkor, kan lämnas av företaget till någon kontaktinformation som du har angett i din kontoinformation eller annat, antingen direkt eller indirekt, inklusive via e-post. Du samtycker uttryckligen till mottagandet av sådan kommunikation och sådana meddelanden på sådant sätt.

Du får inte överlåta några rättigheter enligt detta avtal utan vårt föregående skriftliga medgivande. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som att begränsa de åtgärder eller rättsmedel som är tillgängliga för företaget med avseende på någon förbjuden aktivitet eller beteende. Icke-verkställighet av något villkor i dessa villkor utgör inte samtycke eller avstående, och företaget förbehåller sig rätten att verkställa sådant villkor efter eget gottfinnande. Inget avstående från någon överträdelse eller försummelse enligt detta avtal ska anses vara ett avstående från någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.